تلفن: 45 295 322 – 031 دورنگار: 41 115 322 – 031 info@sazeapps.com
اصفهان -خیابان فردوسی -خیابان شهید موحدیان ساختمان اداری ثریا- پلاک 237-طبقه همکف- واحد 2 کدپستی: 8143914513